Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ochrona konsumentów, zapewnienie im realnych możliwości dochodzenia swych praw oraz zwalczanie i zapobieganie nieuczciwym praktykom to najważniejsze cele projektu ustawy. Pojekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ma na celu implementację dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) do polskiego porządku prawnego. Czego dotyczy projekt? Jakie praktyki rynkowe mają być zakazane? Jak będzie oceniana dana praktyka rynkowa? Czego konsument będzie mógł żądać w przypadku zastosowania nieuczciwej praktyki rynkowej? Kto ma przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl