Szukane słowo: Kodeks pracy

Ilość: 3617

Zobacz także: Kodeks , pracy


Szukaj w:


Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. wprowadza program finansowego wspierania przedsiębiorców dokonujących inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy. O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się ró zobacz więcej »
W dniu 1 stycznia 2001 r wejdą w życie istotne zmiany Kodeksu pracy. Wprowadzona bowiem została zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie pracy.Niedopuszczalne zatem jest nierówne traktow zobacz więcej »
Obok przygotowywanych zmian w Kodeksie pracy istnieje także projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.Projekt ten przewiduje obniżenie wysokości minimalnej płacy dla osób podejmują zobacz więcej »
W przygotowaniu są projekty ustaw wprowadzające ograniczenie prawa do podejmowania zatrudnienia przez emerytów i rencistów.Pierwszy projekt przewiduje, aby do końca 2004 roku pracodawcy płacili podwy zobacz więcej »
Dnia 23 września 2001 roku wchodzą w życie: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zobacz więcej »
Dnia 4 sierpnia 2002r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ułatwianiu zatrudniania absolwentów szkół.Akt ten ma na celu stymulowanie aktywności absolwentów na rynku pracy i rynku gospodarczym, co z zobacz więcej »
Sejm pracuje nad projektem ustawy o stażu absolwenckim.Celem stażu absolwenckiego jest nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez absolwe zobacz więcej »
Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.Lokal apteki musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz zobacz więcej »
Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, które określa zasady tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z tym aktem, warsztat terapi zobacz więcej »
W Senacie znajduje się obecnie ustawa nowelizująca kodeks cywilny oraz inne ustawy. O nowelizacji kodeksu cywilnego i wynikających stąd zmianach informowalismy w cyklu porad, dostępnych na naszych st zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.Celem projektowanej ustawy jest włączenie do porządku prawnego nieznanych wcześniej instytucji - pracy tymczasowej oraz zobacz więcej »
13 marca 2003r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Senat nie wniósł do ustawy żadnych poprawek. Prezydent zobacz więcej »
Od 1 lipca 2003r. zmienia sie kodeks karny. Zmiany wprowadzone ustawa o zmianie kodeksu karnwego wprowadzają także zmiany w innych ustawach karnych, jednakże zmiany w kodeksie karnym sa najbardziej i zobacz więcej »
Ustawa z dnia 14 lutego 2003r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zmienia zasady zrzeczenia się własności nieruchomości. Kwestia ta była regulowana w ustawie z dnia zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.Projekt nowelizacji ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań instrumentów prawnych Unii Europejs zobacz więcej »