Szukane słowo: projekt

Ilość: 2436


Szukaj w:


Do Sejmu wpłynął już projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa ta obowiązuje zaledwie od zobacz więcej »
Sejm obradować będzie nad projektem ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. W dotychczasowym stanie prawnym, wyjawienie majątku dłużnika następuje na wniosek wierzyciela, który wykaże, zobacz więcej »
Faktur VAT nie trzeba podpisywać - to jasno wynika z polskich i europejskich przepisów o tym podatku. Jednak z ustawy o rachunkowości taki obowiązek można wydedukować. Stąd senacka propozycja usunięc zobacz więcej »
 Do sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Choć projekt ten nie zakłada dużych zmian, jednak zmiany te są bardzo istotne. Zmiany szczególnie powinny zain zobacz więcej »
Dnia 15 października 2003 roku został złożony na ręce Marszałka Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw przewidujący likwidację instytucji bankowego t zobacz więcej »
W Ministerstwie Infrastruktury został opracowany (i trafił już do Sejmu) projekt ustawy zmieniającej prawo budowlane. Projekt ten obejmuje swoim zakresem trzy podstawowe grupy zmian:1) wprowadz zobacz więcej »
Obowiązująca obecnie ustawa – Prawo spółdzielcze była nowelizowana około 30 razy. Pomimo tego jest ona niedostosowana do obecnych warunków społeczno – gospodarczych. Jest też niespójna. W zobacz więcej »
Jaki cel przyświeca projektowi ustawy o Funduszu Alimentacyjnym?Podstawowym czynnikiem, który zdecydował o pomyśle złożenia projektu jest nieskuteczność egzekucji. Organy państwa nie są w stani zobacz więcej »
W sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Celem projektowanych zmian jest podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu, na jakim wysokoś zobacz więcej »
W Sejmie znalazł się projekt ustawy o klastrze przedsiębiorstw rodzinnych. Czym jest ów proponowany klaster? Celem projektu ustawy w zamierzeniu wnioskodawców jest stymulowanie rozwoju obszarów wiejs zobacz więcej »
Do Sejmu trafił projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin. Jego autorem jest Rada Ministrów. Akt miałby wejść w życie 1 stycznia 2006 r.Jaki będzie zakres uregulowania nowej ustawy? zobacz więcej »
Jaki cel ma projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?Powstanie tego projektu jest podyktowane potrzebą stworzenia prawnych regulacji, które pozwolą chronić ofiary przemocy w rodzin zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami, który ponad czynności opisane w tytule tego aktu określa także zasady wyboru przedstawiciela pracowników o zobacz więcej »
Rada ministrów zaakceptowała projekt zmiany ustawy o gospodrce nieruchomościami.Poza uściśleniem zasad gospodarowania nieruchomościami publicznymi (Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytori zobacz więcej »
Do Sejmu trafił poselski projekt  ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek emerytalny.Jaki jest cel usta zobacz więcej »