Uzytkownik: e-prawnik.pl / Najnowsze


Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych przewiduje umożliwienie miesięcznego lub rocznego rozliczania się osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne i podejmuj zobacz więcej »
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, będący teraz przedmiotem prac sejmowych, dotyczy rozszerzenia katalogu osób uprawn zobacz więcej »
Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie ustawy – Prawo dewizowe ma na celu umożliwienie rezydentom będącym przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 20 zobacz więcej »
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, który znajduje się obecnie w Sejmie, ma na celu szerszą kryminalizację rozpowszechniania pornografii. Proponowane przepisy przewidują, iż za roz zobacz więcej »
Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu wdrożenie do zobacz więcej »
W Polsce utworzony zostanie system zarządzania kryzysowego. Będzie on działał w sytuacji zagrożeń, które wymagają szczególnych działań ze strony administracji publicznej. Większość przepisów nowej us zobacz więcej »
Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratoro zobacz więcej »
6 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym. Jakie zmiany dotyczą członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych? zobacz więcej »
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przewiduje rozszerzenie katalogu miejsc objętych zakazem palenia tytoniu oraz ca zobacz więcej »
Zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji - określa uchwalona przez Sejm 9 maja br. ustawa o licencji synd zobacz więcej »
Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samor zobacz więcej »
9 maja 2007 r. Sejm uchwalił ustawę o lekarzu sądowym. Ustawa wprowadza do Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania karnego instytucję lekarza sądowego. Będzie on jedynym podmiotem up zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie w Sejmie, ma na celu wprowadzenie uregulowań umożliwiających bardziej efektywne zwalczanie zobacz więcej »
Każdego dnia jesteśmy narażeni na działanie setek, a może nawet tysięcy przemysłowych związków chemicznych. Mogą one szkodzić naszemu zdrowiu i środowisku. W związku z tym w dniu 13 grudnia 2005 roku zobacz więcej »
Od 26 kwietnia 2007 r. zmieniają się zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej i nałożono w związku z tym nowe obowiązki na pracodawców. W Kodeksie pracy pojawi się np. nowe wykroczenie przeciwko zobacz więcej »