Uzytkownik: e-prawnik.pl / Najciekawsze


Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 stycznia 2002r, urzędy państwowe nie mają obowiązku informowania i pouczania przedsiębi zobacz więcej »
Od 1 lipca 2001 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców. Celem tych zmian jest dostosowanie naszych przepisów do wymogów prawnych Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają ułatwić uzyska zobacz więcej »
Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. wprowadza program finansowego wspierania przedsiębiorców dokonujących inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy. O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się ró zobacz więcej »
W dniu 1 stycznia 2001 r wejdą w życie istotne zmiany Kodeksu pracy. Wprowadzona bowiem została zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie pracy.Niedopuszczalne zatem jest nierówne traktow zobacz więcej »
Od 10 lipca obowiązuje ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, która ma zastąpić obowiązującą poprzednio ustawę o najmie lokali mieszkalnych i dodatkac zobacz więcej »
Od 13 sierpnia br. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. nr 120, poz. 1022). Stanowi ono, że dz zobacz więcej »
W Sejmie znajduje się obecnie projekt ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Projekt ten został przesłany do Sejmu 17 kwietnia 2002 r. w ramach programu rządowego „Przedsiębiorczość &# zobacz więcej »
Na 21 posiedzeniu Senatu w dniach 17, 18 i 19 lipca 2002r. senatorowie mają pracować nad projektami zmian w ustawach podatkowych uchwałonych przez Sejm w dniu 4 lipca 2002r. Wśród nowelizowanych usta zobacz więcej »
Ciągle w Sejmie znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecz zobacz więcej »
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne, który znajduje się obecnie w Sejmie, przewiduje wydłużenie z 2 do 5 lat okresu przechowywania danych abonentów i rozmów przez oper zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynika z członkostwa Polski w Unii Euro zobacz więcej »
Sejm zajmuje się obecnie poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Ponieważ z reguły to NFZ ponosi koszty leczenia osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych w okolicznościach, zobacz więcej »
Z dniem 1 września 2007 r. wejdzie w życie zupełnie nowe, bardzo obszerne rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania s zobacz więcej »
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który jest obecnie przedmiotem prac komisji sejmowych, dotyczy ograniczenia repr zobacz więcej »
Niedawno trafił do Sejmu komisyjny projekt ustawy gruntownie zmiającej ustawę o rzemiośle. Projektowane uregulowania dotyczą statusu prawnego 27 zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego izb rzemieśl zobacz więcej »