Uzytkownik: e-prawnik.pl / Zaakceptowane


Ciągle w Sejmie znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecz zobacz więcej »
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne, który znajduje się obecnie w Sejmie, przewiduje wydłużenie z 2 do 5 lat okresu przechowywania danych abonentów i rozmów przez oper zobacz więcej »
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych przewiduje umożliwienie miesięcznego lub rocznego rozliczania się osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne i podejmuj zobacz więcej »
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, będący teraz przedmiotem prac sejmowych, dotyczy rozszerzenia katalogu osób uprawn zobacz więcej »
Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie ustawy – Prawo dewizowe ma na celu umożliwienie rezydentom będącym przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 20 zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Potrzeba przyjęcia takiej ustawy wynika z członkostwa Polski w Unii Euro zobacz więcej »
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, który znajduje się obecnie w Sejmie, ma na celu szerszą kryminalizację rozpowszechniania pornografii. Proponowane przepisy przewidują, iż za roz zobacz więcej »
Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu wdrożenie do zobacz więcej »
Sejm zajmuje się obecnie poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Ponieważ z reguły to NFZ ponosi koszty leczenia osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych w okolicznościach, zobacz więcej »
Z dniem 1 września 2007 r. wejdzie w życie zupełnie nowe, bardzo obszerne rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania s zobacz więcej »
W Polsce utworzony zostanie system zarządzania kryzysowego. Będzie on działał w sytuacji zagrożeń, które wymagają szczególnych działań ze strony administracji publicznej. Większość przepisów nowej us zobacz więcej »
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który jest obecnie przedmiotem prac komisji sejmowych, dotyczy ograniczenia repr zobacz więcej »
Niedawno trafił do Sejmu komisyjny projekt ustawy gruntownie zmiającej ustawę o rzemiośle. Projektowane uregulowania dotyczą statusu prawnego 27 zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego izb rzemieśl zobacz więcej »
10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Przewiduje ona wydłużenie z 10 do 20 lat terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyn zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o fundacjach, który trafił niedawno do Sejmu, przewiduje doprecyzowanie możliwości prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej z punktu widzenia przejrzystości i legal zobacz więcej »