W Senacie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. W ramach nowelizacji określono m.in:Kategorie zdolności do czynnej słuzby wojskowejWprowadzono do ustawy oznaczeni zobacz więcej »
Od 1 września zasiłek dla bezrobotnych wynosi 503, 20 zł. Wysokośc zasiłku jest waloryzowana w zależności od wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim półroczu, w termi zobacz więcej »
Ustawa z dnia 14 lutego 2003r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zmienia zasady zrzeczenia się własności nieruchomości. Kwestia ta była regulowana w ustawie z dnia zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.Jak w większości wypadków, koniecznośc nowelizacji wynika z dostosowania polskich regulacji do prawa wspólnotowego.Jedną zobacz więcej »
Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego wynosi 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której kos zobacz więcej »
Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary określa zasady odpowiedzialności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz za zobacz więcej »
Ministerstwo Sprawiedliości przygotowało projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postepowaniu sądowym.Celem ustawy jest realizacja konstytucyj zobacz więcej »
W dniu 16 lipca 2003 wchodzi w życie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003.64.592). Celem niniejszej ustawy jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmier zobacz więcej »
Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych.Projektowana ustawa ma zastąpić obowiązującą regulację zobacz więcej »
Senat zaakceptował bez poprawek ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa ta czeka obecnie na podpis Prezydenta i jest prawie pewne, że wejdzie w życie 1 stycznia 2004r.Ustawa okre zobacz więcej »
W dniu 26 czerwca 2003 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja szeroko reguluje warunki wykorzystania dróg w sposób specjalny, a więc do celów sportow zobacz więcej »
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 o rencie socjalnej normuje zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej. Tekst ustawy został przekazany do Senatu, a Senat nie wniósł do jej postanowień żadny zobacz więcej »
Senat zaakceptował szereg zmian do ustawy o systemie oświaty. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie obowiązku przedszkolnego dla dzieci. Obowiązek ten zaczyna się od 1 września roku szkolnego, w rok zobacz więcej »
Szybciej i łatwiej otrzyma się pozwolenie na budowę. A to za sprawą nowelizacji prawa budowlanego, która wchodzi w życie 11 lipca. Swoją szansę otrzymają również osoby, które nielegalnie wybudowały o zobacz więcej »
Od 1 lipca 2003r. zmienia sie kodeks karny. Zmiany wprowadzone ustawa o zmianie kodeksu karnwego wprowadzają także zmiany w innych ustawach karnych, jednakże zmiany w kodeksie karnym sa najbardziej i zobacz więcej »