16 lipca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie. W jakiej formie przepro zobacz więcej »
Do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Czy projektowana ustawa miałaby wprowadzić nowe pojęcia? Co to jest działalność gospodarcza w postac zobacz więcej »
W Sejmie znalazł się projekt ustawy, którego celem jest stworzenie podstaw prawnych umożliwiających stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z zak zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy w sprawie bonów paliwowych dla gospodarstw rolnych, który ma wprowadzić bony paliwowe jako prawny środek płatniczy przy zakupie przez producentów rolnych olej zobacz więcej »
7 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydawanie i zmianę świadectw homologacji, które ma zastosowanie do decyzji wydanych na podstawie wniosków o wydanie lub zmianę zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Potrzeba taka wyniknęła z przyjętego na początku 2004 r. przez Radę Ministrów „Planu racjonalizacji wydatków społ zobacz więcej »
Jednym z rozporządzeń z 15 czerwca Minister Finansów uchylił rozporządzenie z 30 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, które miało m.in. zrównać stawki ak zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Jak jest obecnie?Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz us zobacz więcej »
6 lipca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz ka zobacz więcej »
„Dziennik Polski” poruszył ostatnio bardzo ciekawy i ważny temat dla wielu z nas. Od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami niemalże wojny pomiędzy pewną siecią aptek, a tymi spoza tej sieci. zobacz więcej »
1 lipca 2005 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa ono:szczegółowe zasady szkolenia w zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Infrastruktury znajduje się projekt, który zajmuje się mieniem zabużańskim. Mienie zabużańskie to temat obecnie znany już chyba wszystkim. Problem być może rzeczywiście znany zobacz więcej »
Na stronach sejmowych znalazł się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, który miałby za zadanie uregulow zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także zasad przecho zobacz więcej »
W piątek 17 czerwca 2005 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest to istotna regulacja (na razie ci zobacz więcej »