Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Potrzeba taka wyniknęła z przyjętego na początku 2004 r. przez Radę Ministrów „Planu racjonalizacji wydatków społ zobacz więcej »
Jednym z rozporządzeń z 15 czerwca Minister Finansów uchylił rozporządzenie z 30 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, które miało m.in. zrównać stawki ak zobacz więcej »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Jak jest obecnie?Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz us zobacz więcej »
6 lipca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz ka zobacz więcej »
„Dziennik Polski” poruszył ostatnio bardzo ciekawy i ważny temat dla wielu z nas. Od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami niemalże wojny pomiędzy pewną siecią aptek, a tymi spoza tej sieci. zobacz więcej »
1 lipca 2005 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa ono:szczegółowe zasady szkolenia w zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Infrastruktury znajduje się projekt, który zajmuje się mieniem zabużańskim. Mienie zabużańskie to temat obecnie znany już chyba wszystkim. Problem być może rzeczywiście znany zobacz więcej »
Na stronach sejmowych znalazł się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, który miałby za zadanie uregulow zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także zasad przecho zobacz więcej »
W piątek 17 czerwca 2005 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest to istotna regulacja (na razie ci zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem zobacz więcej »
Na stronach Sejmu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Proponowanych zmian jest bardzo dużo, a ich charakter sprawia, że przyjęcie projektu w fundamentalny spo zobacz więcej »
Przedsiębiorco - jeżeli zawarłeś umowę leasingu, najmu, dzierżawy lub inną umowę o podobnym charakterze przed 1 czerwca 2005 roku, pamiętaj o jej zarejestrowaniu w urzędzie skarbowym. Termin rejestra zobacz więcej »
25 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa uchwalona 20 maja 2005 ustawa o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemer zobacz więcej »
Z dniem 27 maja 2005 r. zmieniło się rozporządzenie dotyczące szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz rozporządzenie określające wzory urzędow zobacz więcej »