Sejm zajmuje się obecnie poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Ponieważ z reguły to NFZ ponosi koszty leczenia osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych w okolicznościach, zobacz więcej »
Z dniem 1 września 2007 r. wejdzie w życie zupełnie nowe, bardzo obszerne rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania s zobacz więcej »
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który jest obecnie przedmiotem prac komisji sejmowych, dotyczy ograniczenia repr zobacz więcej »
Niedawno trafił do Sejmu komisyjny projekt ustawy gruntownie zmiającej ustawę o rzemiośle. Projektowane uregulowania dotyczą statusu prawnego 27 zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego izb rzemieśl zobacz więcej »
10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Przewiduje ona wydłużenie z 10 do 20 lat terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyn zobacz więcej »
Rządowy projekt ustawy o fundacjach, który trafił niedawno do Sejmu, przewiduje doprecyzowanie możliwości prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej z punktu widzenia przejrzystości i legal zobacz więcej »
W celu realizacji postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie udzielania pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym rząd zobacz więcej »
Od 30 lipca 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zobacz więcej »
Rektor jest ustawowo zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki osobom pobierającym w uczelni naukę lub odbywającym zajęcia praktyczno-techniczne albo wykonującym prace na rzecz uczelni. W zobacz więcej »
26 lipca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej. Celem tej regulacji jest przede wszystkim złagodzenie negatywnych skutków społecznych i gospoda zobacz więcej »
24 lipca 2007 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Jej zasadniczym celem jest uporządkowanie stanu prawnego w zakresie kompetencji służb i organ zobacz więcej »
Z dniem 20 lipca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Ustawa określa warunki zachowania przez urządzenie, w tym aparaturę, instalację stacj zobacz więcej »
Minister Pracy i Polityki Społecznej zmienia z dniem 20 lipca 2007 r. rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Na podstawie ustawy zobacz więcej »
20 lipca 2007 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma przede wszytkim na celu przebudowę systemu kompetencji o zobacz więcej »
Ustawa o czasie pracy kierowców dostosowuje prawo polskie do przepisów Unii Europejskiej. Wdraża dyrektywę 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujący zobacz więcej »