Na najbliższym posiedzeniu Senatu w dniach 2 i 3 kwietnia 2003r. senatorowie rozpatrywać będą ustawę o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku zobacz więcej »
Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty.Nowelizacja ma na celu us zobacz więcej »
Sejm uchwalił nowelizacje ustawy o języku polskim.Nowelizacja ustawy o języku polskim wprowadza w miejsce delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia w kwestii egzaminów potwierdzających znajomość zobacz więcej »
Nowelizacja zmienia konsekwentnie nazwę zawodu z dotychczasowego „lekarza stomatologa” na „lekarza dentystę”, nie naruszając prawa wykonywania zawodu na podstawie wcześniej uz zobacz więcej »
O projektach zmiany zasad waloryzacji świadczeń przysługujących na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pisaliśmy już wielokrotnie. Na najbliższym posiedzeniu S zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o służbie zastępczej.Projektowana ustawa ma zastąpić dotychczasowe regulacje dotyczące służby zastępczej, zawarte w ustawie z 21 listopada 1967 roku o powszechn zobacz więcej »
6 lutego 2003r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produ zobacz więcej »
Prezydent podpisał ustawę o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury ksiegi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Ustawa ma na celu stworzenie bazy danych zawierających treść ks zobacz więcej »
Sejm uchwalił poprawki w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i prtzeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja ma za zadanie przywrócenie mozliwości reklamy piwa w telewizji we wcześniejszych godzinach ni zobacz więcej »
Sejm uchwalił nowelizację prawa budowlanego, mającą na celu uproszczenie procedur administracyjnych oraz wprowadzenie zmian w szeregu instytucji prawa budowlanego min. samowoli budowlanej.Nowelizacji zobacz więcej »
Równocześnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane, Sejm uchwalił ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta ma zastąpić ustawę z 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu prze zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego.Projekt nowelizacji ustawy ma dwa cele:Po pierwsze, chodzi o bardziej precyzyjne uregulowanie spraw związanych ze zgłoszeni zobacz więcej »
Rada Ministrów na swym posiedzeniu w dniu 20 lutego 2003r. przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu prac podwodnych.Głównym argumentem rozpoczęcia prac nad tą ustawą było zapewnienie lepszej ochrony zdr zobacz więcej »
Prezes Rady Ministrów przekazał Marszałkowi Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.Projektowana nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych ma na celu zmianę wadliwych i niepre zobacz więcej »
Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu zaakceptowała propozycje nowelizaacji ustay o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zracjonalizowania zasad podlegania ube zobacz więcej »