26 września 2005 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Prawie całą, gdyż zmiany dotyczące uzyskiwania uprawnień budowlanych wchodzą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2006 r. W jakich prz zobacz więcej »
24 sierpnia 2005 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta ma najistotniejsze znaczenie dla przedsiębiorców, gdyż wiąże się zobacz więcej »
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw, która wchodzi w życie 3 września 2005 r. Wprowadza nowy mechanizm ustalania minimalnego zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa polityki Społecznej znajduje się projekt rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, które miałoby zastąpić poprzednią regulację z roku 2000. Projekt rozporządzenia okr zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Gospodarki i Pracy znajduje się projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przed zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Środowiska znajduje się projekt ustawy o systemie wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobów. Projekt ten określa zadania i właściwości krajowych organów i jednostek org zobacz więcej »
W końcu zostało podpisane i opublikowane i od dzisiaj – 3 sierpnia 2005 r. – obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicz zobacz więcej »
15 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Najistotniejsze zmiany to te dotyczące ograniczenia prowadzenia przez pracowników Państwowej Inspekcji S zobacz więcej »
2 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Konieczność wydania takiego aktu pojawiła się wraz z zasadą, zgodnie z którą powszechna zobacz więcej »
Z dniem 7 sierpnia 2005 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. Od tej chwili obowiązują już zobacz więcej »
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne, której celem jest pełniejsze dostosowanie przepisów tego aktu do pakietu dyrektyw Wspólnot Europejskich o łączności elektro zobacz więcej »
Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Dlaczego przepisy muszą regulować kwestie związane z archiwizowaniem akt komor zobacz więcej »
28 lipca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, które określa - między innymi - szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt info zobacz więcej »
PHARE 2003 jest to ostatnia edycja programu przedakcesyjnego PHARE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z opóźnieniem, dopiero 14 lipca br. ogłosiła zaproszenia do składania wniosków o udziele zobacz więcej »
22 lipca 2005 r. weszła w życie nowelizacja między innymi ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiana to bardzo ważna, gdyż jest korzystna przede wszystkim dla członków spółdzielni mieszkaniowych. zobacz więcej »