6 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym. Jakie zmiany dotyczą członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych? Jakie zmiany przewidziano w definicjach? Czy będzie się nadal uwzględniać wyegzekwowane świadczenia alimentacyjne? Komu ma przysługiwać zasiłek na dziecko dziecka? Komu nie będzie przysługiwał dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego? Kto nabędzie prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka? Kiedy ubiegać się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego? Komu ma przysługiwać jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka? Komu świadczenia pielęgnacyjne nie będą przysługiwały? Czy uregulowano procedurę przy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego? Jak będzie się ustalać prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności? Ile nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych trzeba będzie zwrócić? Kiedy będzie można zmienić decyzję dotyczącą świadczeń rodzinnych? Co jeszcze się zmienia?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl