Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ogłosiła 22 czerwca precedensowy wyrok w sprawie Broniowski przeciwko Polsce. Skarga Jerzego Broniowskiego dotyczyła braku możliwości zaspokojenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione po II wojnie światowej na terenach przejętych przez ZSRR. Trybunał orzekł jednomyślnie, że w sprawie nastąpiło naruszenie przez Polskę art. 1 protokołu do konwencji europejskiej, gwarantującego prawo do poszanowania mienia.Trybunał nie zasądził jednak na rzecz skarżącego, przynajmniej na tym etapie postępowania, słusznego zadośćuczynienia. Uznał, że kwestia ta nie jest jeszcze gotowa do rozstrzygnięcia. Zaprosił natomiast strony postępowania do przedłożenia w terminie 6 miesięcy stanowisk w kwestii finansowej lub poinformowania o polubownym załatwieniu sprawy. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, Trybunał powróci do problemu zadośćuczynienia po upływie tego terminu.
Dodano:
6251 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.rzeczpospolita.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy