Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii kwalifikacji koniecznych do wykonywania świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień. Kto ma określać Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Jak mają się zmienić zasady działania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych? Kto ma zapewnić pomoc dla rodziny dotkniętej problemem uzależnienia od alkoholu? Jakie dokumenty mają być potrzebne do wydania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowym? Kiedy będzie można emitować reklamy i promować piwo w telewizji, radiu, kinie i teatrze? Jakie informacje powinny być umieszczane w punktach sprzedaży napojów alkoholowych? Gdzie ma obowiązywać zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych? Jakie zmiany mają dotyczyć sprzedaży alkoholu niepełnoletnim? Co się stanie z alkoholami wnoszonymi na teren obiektów wojskowych? Co ma się zmienić w zakresie wydawania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych? Kto będzie mógł prowadzić psychoterapię uzależnień? Jakie zmiany mają dotyczyć leczonych przymusowo i pensjonariuszy izb wytrzeźwień? Jaki przymus bezpośredni ma być stosowany wobec nietrzeźwych? Jakie nowe sankcje przewidziano?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl